sga co to jest: Niedożywienie i ocena stanu odżywienia pacjenta Dieta i ruch

 

sga co to jest

Wszystkie szpitale w Polsce mają obowiązek przeprowadzenia przesiewowej oceny stanu odżywienia każdego przyjmowanego pacjenta. Dotyczy to wszystkich oddziałów szpitalnych, z wyjątkiem oddziałów ratownictwa (SOR). Med. Łukasz Drozd, ekspert w zakresie żywienia medycznego z ośrodka NUTRICO. Niepokojące jest, że pomimo regulacji prawnych nie zawsze dokonywana jest taka ocena. Dokument oceniający stan odżywienia powinien się jednak znajdować w historii choroby każdego pacjenta. Otrzymane przez nas wyniki, jak i wcześniejsze badania innych wyżej wymienionych autorów, wskazują, że urodzeniowa masa ciała warunkuje efekty leczenia rhGH u dzieci z SNP i powinna być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru stosowanej dawki rhGH.

Niedożywienie to stan wynikający z niedoborów energii, białek oraz witamin i składników mineralnych. Charakterystycznym objawem niedożywienia jest utrata masy ciała wraz ze spadkiem odporności, postępujące osłabienie siły mięśniowej, obniżenie aktywności życiowej, często czemu towarzyszą zaburzenia wodno-elektrolitowe. Prawidłowa liczba limfocytów powinna wynosić powyżej 1500 w 1 mm3 krwi obwodowej. Wartość poniżej 800 może wskazywać zarówno na upośledzenie stanu odżywienia jak i zaburzenie odporności.

IUGR opiera się na więcej niż jednym pomiarze wskazującym wzorce wzrostu. Powikłania występujące u dziecka z SGA są podobne do powikłań u niemowlęcia z IUGR. Problemy takie jak aspiracja smółki lub uduszenie mogą wystąpić po urodzeniu, szczególnie jeśli SGA jest spowodowane IUGR. Inne powikłania, które mogą się pojawić, obejmują policytemię i hipoglikemię. Hipotermia może również pojawić się w chwili urodzenia, ponieważ dziecko ma SGA. Dziewczęta z SGA są dość podatne na wpływy reklamy, zwłaszcza wizualnej, często porównują się do ideałów urody lasowanych w mediach i próbują je naśladować, choć jest to raczej wybiórcza i nie tak kompulsywna jak w przypadku anoreksji tendencja.

Test SGA – prosta ocena stanu odżywienia pacjenta

Ciała, wzmaga się u pacjentów zapotrzebowanie na energię i białko do regeneracji tkanek – wyjaśnia mgr Aneta Kościołek, dietetyk Kliniki Szafirowa, biotechnolog i specjalista do spraw zdrowia publicznego. Wiadome jest, że osoby oparzone nie mają apetytu lub ze względu na rozległe oparzenia nie mogą przyjmować pokarmu. – Spośród chorób układu oddechowego najczęściej niedożywienie obserwuje się w przypadku zapalenia płuc oraz POCHP, a także mukowiscydozy. Nie można też zapomnieć o pacjentach chirurgicznych, u których wzmaga się zapotrzebowanie na energię, białko i witaminy niezbędne do procesu gojenia – dodaje Aneta Kościołek. Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) (ICD-10 R 62.9). W sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

  • Dokument oceniający stan odżywienia musi się znaleźć w każdej historii choroby i przeprowadza się go za pomocą jednej ze skal – Nutritional Risk Screening 2002 (NRS) lub Subjective Global Assessment (SGA).
  • Problemy takie jak aspiracja smółki lub uduszenie mogą wystąpić po urodzeniu, szczególnie jeśli SGA jest spowodowane IUGR.
  • Dalsze badania nad tym zjawiskiem przynoszą nadzieję na możliwość udzielenia szybszej i efektywniejszej pomocy zagrożonym chorobą.
  • Wpływ wybranych czynników na skuteczność leczenia rhGH u dzieci z so …
  • Szacuje się, że występuje on u ponad 75% pacjentów w różnych stadiach choroby nowotworowej.

Nie jest to oczywiście adaptacyjna strategia walki z trudnościami, a raczej tendencja do tłumienia przykrych emocji poprzez kompulsywne samodoskonalenie się. Warto zwrócić uwagę, że  okresowo podejmowane zachowania anorektyczne nie skutkują, tak jak w anoreksji, stale postępującą redukcją masy ciała, co pozwala przypuszczać, że ich głównym celem jest nie tyle rzeczywista utrata kilogramów, co obniżenie przykrego napięcia. Zwrotne korzyści ze stosowania tych strategii, w postaci zainteresowania otoczenia, troski rodziców, odpowiadają za utrwalenie preferencji zachowań anorektycznych jako sposobu radzenia sobie w sytuacji trudnej. Ze zjawiskiem niedożywienia nieodłącznie wiąże się pojęcie głodzenia. W zależności od tego czy głodzenie wiąże się z chorobą czy nie, organizm reaguje inaczej.

Różnica między IUGR a SGA?

[22] nie wykazali istotnych statystycznie różnic w wysokości ciała pomiędzy grupą SGA i AGA, zarówno przed leczeniem rhGH, jak i po jego zakończeniu. Stwierdzili także, że standardowa dawka stosowana w leczeniu dzieci z SNP jest wystarczająca do osiągnięcia dobrych efektów leczenia niezależnie od urodzeniowej masy ciała [22]. Wyniki te odbiegają od obserwacji innych autorów [20,21] oraz naszych własnych, co jest prawdopodobnie związane z bardzo małą grupą dzieci włączoną do wyżej wspomnianego badania Di Cesare Merlone. Badania dotyczące leczenia rhGH dzieci z SGA jasno wskazują, że potrzebują one wyższych dawek rhGH niż dzieci z SNP urodzone z prawidłową masą ciała [25–27].

Około 90% azotu wydalane jest przez nerki, dlatego oznaczając ilość azotu wydalonego z moczem, otrzymujemy równocześnie wartość całkowitego wydalania azotu. Ujemny bilans azotowy charakterystyczny jest dla niedostatecznej podaży energii i białka, ale obserwuje się go także w sytuacjach zakażenia, unieruchomienia oraz w dysfunkcji nerek. Dodatni bilans azotowy obserwuje się w fazie anabolicznej, w okresie gdy organizm zaczyna odbudowywać swoje rezerwy. Rozliczenie leczenia pacjenta w szpitalu lub przez innego świadczeniodawcę polega na przyporządkowaniu go do określonej grupy JGP na podstawie zbioru danych zawartych w jego rekordzie; przyporządkowanie następuje automatycznie poprzez zastosowanie algorytmu grupera JGP. ] system JGP jest zalecany przez Komisję Europejską na terenie Unii Europejskiej.

  • – W przypadku stwierdzenia niedożywienia należy podjąć jak najszybszą interwencję żywieniową.
  • Pokazujemy efekty finansowe w porównaniu z innymi i prezentujemy efektywności wykorzystania potencjału oddziału na tle innych oddziałów o tej samej specjalności.
  • Subiektywna Globalna Ocena Stanu Odżywienia (z ang. Subjective Global Assessment, SGA), dostępny jest on-line.
  • Każda grupa diagnostyczna posiadała określoną charakterystykę, obejmowała pacjentów o zbliżonej kosztochłonności i wymagała stosowania w terapii określonych procedur zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.
  • Leczenie tego stanu zależy od przyczyny IUGR, a po urodzeniu dziecko można leczyć, aby skorygować wszelkie powikłania z powodu stanu.

„Śrubowanie” jednego wskaźnika, bez  oglądania się na pozostałe, może przynieść odwrotne efekty. Dlatego ważne jest odpowiednie dobranie wskaźników naszej działalności i ich benchmarków. W efekcie potrafimy wskazać, jakie przypadki medyczne szpital wykonuje świetnie, jakie typowo, a  które powinny być przedmiotem uwagi i poprawy. Pokazujemy efekty finansowe w porównaniu z innymi i prezentujemy efektywności wykorzystania potencjału oddziału na tle innych oddziałów o tej samej specjalności. Wskaźniki auksologiczne i wyniki badań hormonalnych wykonanych przed … U dziewcząt z SGA przeważa nastrój przygnębienia i niezadowolenia z siebie, ale nie obserwuje się typowych dla jadłowstrętu objawów depresji, lęku, apatii na przemian z euforią.

Ich zdaniem pełna ocena tych różnic wymaga prowadzenia dłuższej obserwacji, aż do osiągnięcia przez obie grupy wzrostu ostatecznego [21]. Przyczyny gorszej odpowiedzi na leczenie GH u dzieci z SGA nie są dobrze poznane. Etiologia hipotrofii wewnątrzmacicznej jest wieloczynnikowa, najczęściej związana z zaburzeniami funkcji łożyska prowadzącymi do niedożywienia i/lub niedotlenienia płodu. Skutkuje to zarówno zaburzeniami pracy poszczególnych gruczołów wydzielania wewnętrznego, jak i obniżoną wrażliwością receptorów w tkankach obwodowych.

Rozpoczęto prace nad projektem Euro-DRG 7, który docelowo stanowiłby jednolity system JGP dla całej Unii Europejskiej. Jednorodna grupa pacjentów, JGP, DRG (od ang. diagnosis-related group) – grupa pacjentów w systemie rozliczania świadczeń zdrowotnych przez płatnika (w Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia). – Dlatego, że, ochrona zdrowia jest zbyt złożona, żeby oceniać ją jednym wskaźnikiem. Czas pobytu wydaje się istotnym wskaźnikiem, ale po drugiej stronie mamy powikłania, zgony, rehospitalizacje.

Co to jest SGA?

Na podstawie wywiadu żywieniowego zbiera się informacje na temat m.in. Nawyków żywieniowych, czasu kiedy pacjent ogranicza lub nie przyjmuje posiłków, leków, zaburzeń łaknienia czy utraty masy ciała w okresie ostatnich 3 miesięcy. Istotnym wskaźnikiem niedożywienia jest utrata 10% masy ciała w ciągu 3 miesięcy poprzedzających przyjęcie do szpitala. Ideą tego rozwiązania jest stworzenie w miarę prostych i łatwych w stosowaniu metod kwalifikowania (już po wykonaniu) danego świadczenia do pewnej grupy ze ściśle zdefiniowanej listy celem rozliczenia usługi przed płatnikiem. Ocena wyników leczenia hormonem wzrostu polskich pacjentów z idiopat …

Pojawiają się zaburzenia w obrębie gospodarki węglowodanowej, retencja wody i sodu. W konsekwencji przy braku zbilansowanej ilości kalorii i białka prowadzi to do ostrego niedożywienia. Należy pamiętać, że niedożywienie jest chorobą i należy je leczyć.

sga co to jest

Transferyna wiąże i transportuje żelazo w osoczu, dostarczając je do miejsc, w których odbywa się synteza hemoglobiny (m.in. do szpiku). Z uwagi na krótki okres półtrwania (około 8 dni) lepiej niż albumina sprawdza się w monitorowaniu szybko zachodzących zmian w składzie białek trzewnych oraz do kontrolowania skuteczności leczenia żywieniowego. Niestety, wykorzystanie tego białka jako wskaźnika niedożywienia jest ograniczone, gdyż na stężenie transferyny, poza niedoborem żelaza, wpływają także czynniki nie związane z żywieniem.

Jakim chorobom najczęściej towarzyszy niedożywienie?

Autorzy wykazali, że dzieci z SGA były istotnie statystycznie niższe od dzieci z AGA zarówno przed rozpoczęciem leczenia, jak i w ciągu pierwszych 5 lat leczenia rhGH. Wczesna odpowiedź na leczenie rhGH, definiowana poprzez szybkość wzrastania w pierwszym roku leczenia, była także istotnie statystycznie gorsza w podgrupie SGA, co zdaniem autorów może wynikać z obniżonej wrażliwości na GH i/lub IGF-1 u tych dzieci. Autorzy postulują, że gorsza odpowiedź na leczenie w grupie SGA może być związana z czynnikami pozahormonalnymi, niezależnie od niedoboru GH.

Ocena stanu odżywienia

Płód z IUGR często jest mniejszy niż zwykle ze względu na wiek ciąży w macicy, ale niezależnie od tego, o ile mogą być mniejsze, te niemowlęta będą wyglądać na niedożywione po urodzeniu, a głowa może wydawać się większa niż normalnie w porównaniu z resztą Ciało. Dzieci te często mają suchą i luźną skórę, mały brzuch i pępowinę wydają się cienkie i małe. Niektóre dzieci mają zespół Russella-Silvera, który jest IUGR, co powoduje określone cechy, takie jak duża głowa i trójkątny kształt na twarzy. IUGR jest wewnątrzmacicznym opóźnieniem lub ograniczeniem wzrostu i jest to stan, w którym wzrost płodu w macicy jest słaby i ograniczony. Kluczową cechą IUGR jest pojawienie się niedożywionego niemowlęcia przy urodzeniu, niezależnie od jego wielkości.

Jednorodna grupa pacjentów

Podkreśla się że poza stanem odżywienia, odzwierciedla także stopień ciężkości choroby, ewentualne rokowanie oraz stan nawodnienie organizmu. Niezależnie jednak od tego, większość autorów uznaje że stężenie tego białka poniżej 3,5 mg/dl świadczy o niedożywieniu. W dużym uproszczeniu, jeśli spożywany pokarm nie zapewnia wystarczającej podaży energii, białka i innych składników odżywczych, organizm we własnym zakresie próbuje zabezpieczyć te potrzeby, czerpiąc energię z rozpadu własnych tkanek. W ten sposób dochodzi do niedożywienia a w konsekwencji – do wychudzenia. Drugim etapem jest analiza różnic w działalności, które powodują, że nasze wyniki są gorsze.

Okres dorastania, ze względu na związany z nim proces dojrzewania fizycznego, psychicznego oraz społecznego, jest czasem szczególnie trudnym i stresującym dla młodego człowieka. Największym wyzwaniem tego stadium jest pokonanie „ kryzysu adolescencji”, w którym młodzi ludzie poszukują odpowiedzi na pytania o własne cele, wartości, preferencje. Porzucając dzieciństwo i wchodząc w dorosłość muszą na nowo  określić swoje miejsce w otaczającym świecie. Jeśli im się to uda, zyskują mocne poczucie własnego „ja” i osiągają dojrzałą tożsamość. Niestety jest to bardzo trudny proces, stąd w niesprzyjających rozwojowi warunkach może dojść do nieadaptacyjnego rozwiązania kryzysu adolescencyjnego oraz rozwoju wielu zaburzeń, w tym także anoreksji. W przypadku jadłowstrętu mówi się o wytworzeniu u młodej osoby „tożsamości anorektycznej” – bardzo silnej identyfikacji ze swoją chorobą, która nie jest spostrzegana jako zaburzenie, ale część własnego „ja”.

Jego wprowadzenie miało za zadanie zmniejszyć i zoptymalizować usługi szpitalne, a sam system miał być narzędziem poprawiającym produktywność szpitali. NFZ miał płacić za wynik leczenia (wyprowadzenie pacjenta z ostrej fazy choroby wymagającej hospitalizacji), nie za świadczenie z katalogu szpitalnego. Zgodnie z amerykańskim modelem DRG, pacjentów przypisano do poszczególnych grup diagnostycznych. Każda grupa diagnostyczna posiadała określoną charakterystykę, obejmowała pacjentów o zbliżonej kosztochłonności i wymagała stosowania w terapii określonych procedur zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Jest to zespół objawów, który cechuje poważna, długotrwała, niezamierzona i postępująca utrata masy ciała, w niewielkim stopniu odpowiadający na konwencjonalne leczenie żywieniowe. Zespół ten może się wiązać z anoreksją, astenią (czyli przewlekłym zmęczeniem) i odczuwaniem wczesnej sytości. Szacuje się, że występuje on u ponad 75% pacjentów w różnych stadiach choroby nowotworowej. Dziecko, które urodziło SGA, otrzymuje opiekę wspomagającą, a wszelkie powikłania są odpowiednio leczone. Chociaż nie wszystkim przyczynom można zapobiec, najlepszym sposobem zapobiegania temu stanowi jest utrzymanie zdrowia matki i umówienie się na wizytę u lekarza w czasie ciąży. Masy ciała w ciągu ostatnich trzech miesięcy od przeprowadzonego badania.

Benchmark to angielska nazwa wartości referencyjnej, wzorcowej dla wybranego wskaźnika efektywności. Wpływ wybranych czynników na skuteczność leczenia rhGH u dzieci z so … Masa urodzeniowa dziecka z IUGR nie zawsze jest niższa niż normalna, ale masa urodzeniowa dziecka SGA jest zawsze niższa niż normalna. Płód z IUGR zawsze wykazuje wolniejszy niż normalny wzrost w macicy.Andrey
Andrey Malahov

Andrey Malahov jest odnoszącym sukcesy brokerem. Jest tutaj, aby podzielić się z tobą swoim doświadczeniem. Przeczytaj uważnie i zacznij handlować. Pytania można zadawać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 202-555-0140


Leave a Reply

Your email address will not be published.